Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

21. 06 2010 | Institut pro kriminologii a sociální prevenci je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření, sídlící na Praze 5. Zřizovatelem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření, sídlící na Praze 5. Zřizovatelem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Činnost IKSP je zaměřena na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR, na zpřístupňování aktuálních relevantních empirických i teoretických poznatků ze zahraničí a na rozvoj oboru kriminologie. Institut se zabývá zkoumáním projevů a příčin kriminality a s ní sdružených sociálně patologických jevů a prognózováním vývoje kriminality, výzkumnou, studijní a analytickou činností v oblasti práva a justice pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, otázkami trestní a bezpečnostní politiky a kontroly zločinnosti jak z hledisek trestní represe, tak i z hledisek prevence. Institut kromě toho zabezpečuje shromažďování a dokumentaci kriminologických, právních a souvisejících informací, předávání a popularizaci získaných poznatků; k tomu vyvíjí vlastní ediční činnost a organizuje semináře pro odbornou veřejnost ve spolupráci s dalšími institucemi resortu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Hlavním posláním Institutu je tedy přispívat výzkumnou, teoreticko-odbornou, analytickou, konzultační, publikační a další činností ke kontrole trestné činnosti a s ní sdružených sociálně patologických jevů, které mohou působit jako kriminogenní faktory, a ke zdokonalení právního řádu ČR. Tradičním uživatelem výzkumů a činnosti IKSP jsou především organizace a instituce resortu spravedlnosti (Ministerstvo spravedlnosti ČR, justiční orgány, Vězeňská služba, Rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služba), dále resort vnitra, zejména orgány a služby Policie ČR, meziresortní orgány, zejména Republikový výbor pro prevenci kriminality a jeho prostřednictvím i samospráva a státní správa měst a obcí podílejících se na realizaci Strategie prevence kriminality, Rada vlády pro záležitosti romské komunity a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a dále resort práce a sociálních věcí, Parlament a Úřad vlády ČR. Kromě toho je IKSP pověřován vypracováváním podkladů, informací a zpráv k vývoji kriminality, k trestní politice apod., vyžadovaných od ČR orgány OSN, Evropské Unie a Rady Evropy, případně dalšími evropskými mezivládními i nevládními organizacemi. IKSP se zapojuje i do mezinárodních výzkumů.

Institut se rovněž obsahově podílí na doškolování a přípravě pracovníků justičních orgánů v rámci spolupráce s Justiční akademií v Kroměříži. Dále spolupracuje při přípravě pracovníků orgánů činných v trestním řízení s Právnickou fakultou UK v Praze a s Policejní akademií ČR. Podílí se také na přípravě odborných pracovníků v sociální oblasti ve spolupráci s FF UK, FSV UK, MPSV ČR a vyššími odbornými školami. Institut podobně spolupracuje i s výzkumnými a teoretickými pracovišti souvisejícího zaměření v ČR a udržuje pracovní styky s kriminologickými pracovišti v zahraničí. Je členem mezinárodních vědeckých společností a podílí se na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi (např. OSN, Radou Evropy apod.), které se týkají oboru jeho působnosti.

Výzkumné poznatky IKSP se v posledních letech uplatnily při tvorbě některých významných koncepčních dokumentů s celospolečenským významem přijatých v uvedeném období.

www.kriminologie.cz

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO