Hledá se ředitel(ka) pro ZŠ Drtinova

Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele (ky) příspěvkové organizace Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861

Rada MČ Praha 5 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na funkci ředitele (ky) příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861

Požadavky:

    odborná a pedagogická způsobilost a délka odborné praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
    pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
    znalost problematiky řízení školství
    odborné, řídící a organizační schopnosti
    znalost školských předpisů
    občanská a morální bezúhonnost
    dobrý zdravotní stav

K přihlášce uchazeč doloží:

    ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání
    doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem
    strukturovaný profesní životopis
    koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu formátu A4)
    výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
    čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
    originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup:  1. 8. 2011

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 15. června 2011 (včetně) na adresu:

ÚMČ Praha 5, odbor školství a kultury, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 nebo předejte osobně na informační středisko ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5.

Obálku označte heslem „Konkurz FZŠ Drtinova – neotevírat“.

Kontakt: tel.: 257000460, e-mail: dagmar.drmotova@praha5.cz

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

www.praha5.cz