Nadace Naše dítě slaví čtvrtstoletí od svého založení

Nadace Naše dítě byla založena 1.10.1993 Ing. Zuzanou Baudyšovou. Za 25 let své existence nadace přerozdělila více než 260 milionů korun na pomoc handicapovaným, ohroženým, týraným a opuštěným dětem, podpořila 643 rodin, 625 organizací a 21 dětských oddělení nemocnic po celé České republice. To by nebylo možné bez přízně pravidelných dárců a velkých sponzorů a filantropů, ale také jednorázové finanční pomoci od drobných dárců. Nadace Naše dítě je od svého počátku nestátní organizací, která si na svůj provoz vydělává po celou dobu své existence vlastními silami. 

Nadace Naše dítě letos slaví 25let od svého založení. Od začátku své činnosti se věnuje podpoře a ochraně dětí a dětských práv při ročním tempu pomoci přibližně 12 milionů korun. Prvních deset let financovala Nadace provoz Linky bezpečí pro děti a mládež, ta byla založena v roce 1994 po vzoru britské Childline, a následně i přidružených projektů Linky, např. Rodičovské linky nebo Linky vzkaz domů pro pohřešované děti. Za deset let Nadace věnovala na provoz Linky téměř 130 milionů korun a dále za tuto dobu přerozdělila více než 4 miliony korun na pomoc organizacím zabývajícím se ochranou dětí. V roce 2004 se Linka bezpečí stala samostatnou organizací a Nadace namířila svou pomoc přímo rodinám s handicapovanými dětmi a také organizacím, které se pomocí znevýhodněným dětem zabývají, ať už rehabilitačním centrům a stacionářům, nebo dětským oddělením nemocnic. 

Pro rodiny s handicapovaným dítětem je léčba nebo nákup kompenzačních pomůcek často velmi nákladná položka a ve většině případů se nemají na koho obrátit o finanční pomoc. Nadace v tomto smyslu podporuje nejen handicapované, ale i týrané či zneužívané děti a zaměřuje se také na děti, které žijí se singl rodičem, který se může často ocitnout na hranici chudoby. Výjimkou není pomoc sociálně vyloučeným dětem, např. právě z velmi chudých poměrů, dětem z dětských domovů, dětem s epilepsií nebo poruchami autistického spektra či jiným druhem handicapu. Finančními prostředky získanými díky velkorysosti velkých, ale i malých a často i neznámých dárců, podporuje Nadace azylové domy, dětská krizová centra, Klokánky, přispívá dlouhodobě na výcvik asistenčních psů ad. Za dobu své existence Nadace realizovala také řadu osvětových kampaní pro širokou veřejnost, z nejvýznamnějších např. Pozitivní rodičovství, Stop násilí na dětech!, Dětská samota nebo nedávná kampaň zaměřená na rozchody a rozvody rodičů Myslete na děti. 

Dlouhodobé projekty a spolupráce 

Největším projektem nadace ve spolupráci je kampaň Dejme úsměv dětem, dříve 5.000.000 pro dětský úsměv. Tuto kampaň pořádá Nadace Naše dítě ve spolupráci se sítí drogerií Rossmann. Jde o jeden prodejní týden v roce, kdy mohou zákazníci sítě Rossmann nakoupit produkty označené logem kampaně a celou částku (vyjma DPH) tak věnovat na dobročinné účely. V roce 2018 proběhl devátý ročník kampaně, který vynesl 5.247.935 Kč. Podpořili jej například i Michaela Dolinová nebo Dominik Hašek. Na kampani v minulých ročnících spolupracovali také Alice Bendová, Sámer Issa a další osobnosti. 

Dalším velkým projektem ve spolupráci je Já a KIA pomáháme dětem. Automobilka přispívá nadaci jednou za půl roku částkou, která vychází z prodejů vozů za dané období, přičemž Nadaci je věnována částka padesát korun z jednoho vozu. Za celý rok se tato částka pohybuje okolo 500.000 korun. 

Mezi dlouhodobé projekty dále patří spolupráce s Rotary Clubem Prague, který každoročně pořádá Charitativní závody dračích lodí na Vltavě. Každá posádka věnuje 15.000 korun vybrané neziskové organizaci. Tento rok Nadace Naše dítě obdržela od Rotary Clubu nádherných 180.000 korun. 

Nadace se v průběhu roku připojuje také k projektům menšího rozsahu, jako například k charitativnímu běhu městské části Praha-Újezd Pohybem pro dobrou věc nebo známějšímu City Cross Runu. 

Zahájení devátého ročníku dobročinné kampaně Dejme úsměv dětem, 3.9. 2018: 
 
Letošní ročník závodů Dračích lodí na Vltavě vynesl nadaci krásných 180.000 korun. Nadace Naše dítě se v tomto ročníku zúčastnila symbolicky i vlastních závodů. Posádku sestavila z dětí z dětských domovů. 

Nejvýznamnější okamžiky v historii Nadace Naše dítě od jejího založení:

1.10.1993 – registrace Nadace Naše dítě

1994/95 – vznik Linky bezpečí a zahájení činnosti bezplatného provozu pro pražské děti

1999 – 26. března ve 23:41 byl na Lince bezpečí zaznamenán telefonát s pořadovým číslem 2 000 000

2001 – Nadace sestavila a vydala Slabikář dětských práv pro školáky I. stupně základních škol a Metodiku ke slabikáři dětských práv. 

2003 – v září 2003 byl zahájen provoz Linky vzkaz domů, která byla určená pro pohřešované děti a děti na útěku.

2005 – v říjnu 2005 odstartovala nadace kampaň „Stop násilí na dětech!". Posláním kampaně bylo zvýšit povědomí veřejnosti o násilí páchaném na dětech, apelovat, aby ochrana dětí před násilím byla zodpovědností každého. Cílem kampaně bylo snížení počtu týraných a zneužívaných dětí v ČR. 

V listopadu 2005 dále zahájila nadace provoz Linky právní pomoci poskytující právní rady rodičům.

2008 - pro dosažení většího povědomí o nutnosti chránit děti před fyzickým a psychickým utrpením realizovala nadace v roce 2008 další rozsáhlou vlnu osvětové kampaně s názvem Dejme týrání dětí červenou kartu!. Kampaň s celorepublikovým dopadem apelovala na nutnost aktivního přístupu veřejnosti k ochraně dětí a upozornila na zákonem stanovenou tzv. oznamovací povinnost.

2009 – Nadace Naše dítě zahájila kampaň pro ochranu dětí a posílení dobrých vztahů v rodině s názvem Pozitivní rodičovství. Kampaň byla zaměřena na výchovu dětí bez tělesných a psychických trestů. Uskutečnil se také 1. ročník charitativní akce se společností ROSSMAN na pomoc ohroženým a nemocným dětem.

2014 – v roce 2014 upozornila nadace na dětskou samotu, a to stejnojmennou osvětovou kampaní. 

2015 – #Dobroden – velkou vlnu dobra zvedl příspěvek Leoše Mareše na Twitteru, kde oznámil, že za každého fanouška věnuje nadaci jednu korunu. Výzvu přijaly další osobnosti a nakonec z toho bylo pro nadaci 185 511 Kč.

2017 – Česká televize poskytla Nadaci adopci pořadu Zázraky přírody, během kterého mohli diváci posílat na Konto Naše dítě DMS zprávy. Během 90 minutového televizního přenosu obdržela nadace 1 306 203 Kč na DMS zprávách.

Aktuální čísla za rok 2018 

V prvních osmi měsících roku 2018 Nadace podpořila 64 rodin a 9 organizací. Od začátku roku byly transparentně přerozděleny bezmála 4 miliony korun. V největším projektu nadace Dejme úsměv dětem, který probíhá ve spolupráci se společností Rossmann, bylo vybráno 5.247.935 Kč. Letošním směrem pomoci tohoto projektu jsou rehabilitační centra a stacionáře po celé České republice a také další organizace zabývající se sdružováním a motivací dětí s handicapem. Mimo to také dvě organizace věnující se výcviku asistenčních psů. Celkem 14 organizací. V příštím roce proběhne jubilejní desátý ročník tohoto dobročinného projektu. 

LINKA PRÁVNÍ POMOCI 

Linka právní pomoci Nadace naše dítě je bezplatnou anonymní linkou právního poradenství v oblasti rodinného práva, na které již 13 let poskytují konzultace advokáti z České advokátní komory bez nároku na honorář. Kterýkoliv z rodičů či prarodičů tak má možnost získat zdarma odbornou radu v oblasti právní ochrany nezletilých nebo pomoc s řešením problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Advokáti z České advokátní komory odpovídají na dotazy ohledně osvojení, pěstounské péče, ústavní výchovy, střídavé péče a z dalších oblastí každou středu od 14 do 18 hodin v prostorách Nadace Naše dítě na telefonním čísle 777 800 002. Provozovatelem linky je Nadace Naše dítě.

V CENTRU SPORU BÝVÁ DÍTĚ

Hlavními tématy, která advokáti na Lince právní pomoci řeší, jsou rozvodové a rozchodové spory rodičů a následná péče o dítě. Ve společnosti narůstá neochota se dohodnout, rodiny se často zadlužují, občas i bez vědomí partnera, při prvním závažnějším problému se rodiče rozcházejí a začíná spor o děti. Jedna třetina případů dotazů na Linku právní pomoci se týká právě praktických záležitostí okolo rozvodu nebo rozchodu, velmi frekventovaným tématem je i změna péče o dítě či dnes populární střídavá péče. A trvalým tématem je vyměření výživného či jeho neplacení ze strany partnera.

Výjimkou není ani snaha ublížit tomu druhému právě prostřednictvím dítěte. Často se stává, že jeden z rodičů brání druhému, aby se s dítětem stýkal z důvodu osobní zášti, a nebere přitom ohled na zájmy dítěte. Bránění ve styku rodiče s dítětem anebo změna péče o dítě patří mezi další velmi častá témata dotazů na Lince právní pomoci.  Ve více než polovině případů se dotazuje matka, v menší míře poté otec, nebo prarodič.  Otázky také často směřují k neplacení výživného, porušení domluveného režimu péče o dítě mezi oběma rodiči, možnosti pěstounství anebo otcovství, výjimkou však není ani řešení otázek sexuálního zneužívání dítěte, případně jiné trestné činnosti (týrání).

MEZINÁRODNÍ SPORY O DĚTI

V posledních letech narůstá i téma mezinárodních sporů o dítě. Příkladem může být příběh z Linky právní pomoci, kdy po rozchodu rodičů zůstávala dcera v péči české matky. Otec je Američan a dcera má proto dvojí občanství. Po návštěvě otce v USA, dceru zde neoprávněně zadržoval a matka musela jednat o její navrácení s českými úřady.

Nedílnou součástí sporů mezi rodiči bývá i minimální komunikace. Advokáti z Linky právní pomoci proto rodičům vždy doporučují, že nejrychlejší cestou, jak spor ukončit, je nejprve dohodnout se mezi sebou, teprve poté přistupovat k právním krokům. Cenným a osvědčeným způsobem řešení těchto sporů, který je často doporučován, je mediace. A i s tím dovedou advokáti na Lince právní pomoci rodičům poradit.

Na naše dotazy odpovídala dlouholetá spolupracovnice Linky právní pomoci, advokátka Mgr. Zuzana Bělinová:

S čím si většinou  volající v souvislosti s rozvodem nevědí rady? Chybí jim základní právní povědomí? Jak jim konkrétně rada právníka na telefonu pomůže?

Rodiče většinou nevědí, že pokud jde o manželství, ve kterém se narodily děti, řeší soud v rámci rozvodu nejprve děti (opatrovnické řízení) a pak až samotný rozvod. Volající například často neví, že v opatrovnickém řízení dítě zastupuje tzv. sociálka (OSPOD). Neví také, jak soud posuzuje, kolik má povinný rodič hradit na výživném. Maminky potom často nechápou, že i malé dítě má právo na kontakt s oběma rodiči (že to, že je dítě kojeno, neznamená, že se nebude vídat s otcem) a že rozvod se má vztahů mezi rodiči a dětmi dotknout co nejméně. 

Jaké jsou nejčastější úskalí při rozvodu s cizincem?

Složitá je většinou úprava poměrů k dětem, a to zejména kde mají děti nadále žít a jak se zajistí kontakt s oběma rodiči. Problém nastává, když se matka Češka chce vrátit s dětmi do Čech, ale obvyklé bydliště dětí je v zahraničí. Pak musí otec dětí s odstěhováním dětí do Čech souhlasit. Pokud nesouhlasí, matka se musí podle toho zařídit – zůstat v zahraničí, dojíždět. 

Jaké jsou  dotazy zletilých dětí v souvislosti s dluhovými pastmi  jejich rodičů? Co  jim konkrétně radíte?

Setkala jsem se s dotazy, kdy na děti přešel dluh z jízdného, které za ně rodiče neuhradili. Pokud je vymáhání ve fázi exekuce, radím, aby částku zaplatili, protože jim stále rostou úroky. Znamená to, že dluh se bude zvyšovat, pokud to tzv. nechají být. Radím jim také, ať minimálně komunikují s exekutorem, jak situaci vyřešit. Jeden zletilý uváděl, že radši nebude pracovat, než aby mu pak ze mzdy nebo z účtu srážel peníze exekutor. To se mi nezdá jako šťastný start do života, pokud částku ve výši např. 10.000,- Kč (konkrétní situace) nechám narůstat a nepřevezmu odpovědnost. V situaci, kdy už existuje pravomocné rozhodnutí (platební rozkaz, rozsudek), nemá dle mého názoru zletilý jinou variantu. Ač se to nemusí zdát spravedlivé.

Ing. ZUZANA BAUDYŠOVÁ 

Narozena 22. dubna 1948 v Praze.  

Jejím mužem byl bývalý ministr dopravy a obrany Antonín Baudyš, spolu vychovali dva syny Antonína a Jana. A je babičkou čtyř vnoučat. Celý život je bezpartijní. Po maturitě na SVVŠ vystudovala  Vysokou školu ekonomickou v Praze a získala titul Ing. Více než 20 let pracovala ve Státní bance československé jako disponentka. Po roce 1989 pracovala v České národní bance.

V roce 1993 založila nestátní organizaci Nadace Naše dítě na ochranu dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Cílem nadace je pomoc dětem v krizových situacích a zlepšení celkového stavu ochrany dětí a dětských práv v ČR. Od založení Nadace byla její ředitelkou, nyní je na pozici čestné prezidentky nadace.

V roce 1994 založila Občanské sdružení Linka bezpečí. Spolu s externími konzultanty zahájila nepřetržitou činnost celostátní a bezplatné telefonní pomoci dětem Linky bezpečí. Po dobu 10 let byla předsedkyní představenstva Linky bezpečí.

Iniciovala otevření telefonické konzultační linky pro rodiče – Rodičovské linky, Linky vzkaz domů pro děti na útěku a Linky právní pomoci, ve spolupráci s Českou advokátní komorou.

V roce 1995 byla Ing. Zuzana Baudyšová jmenována čestnou členkou největší britské organizace na ochranu dětí NSPCC (National Society Cruelty to Children). V roce 1997 obdržela ocenění Lady Pro 97.  Opakovaně byla zvolena členkou představenstva Evropské Federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti se sídlem v Bruselu (Missing Children Europe), kde hájí práva dětí členských zemí Evropské Unie. Ing. Z. Baudyšová je dlouholetou členkou Výboru pro práva dětí Rady vlády ČR pro lidská práva. Ve volbách do Senátu PČR v roce 2014 se stala senátorkou za Prahu 9. Podle průzkumu agentury Phoenix Research v květnu 2018 se ing. Zuzana Baudyšová stala nejoblíbenější političkou.