Přihlašte své dítě do umělecké školy

Základní umělecká škola, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky vznikla v roce 1961 v budově původní staré obecní školy ve Stodůlkách. Škola má výhodnou polohu, je dostupná pro široké spektrum dětí díky nedaleké stanici metra a blízké autobusové dopravě. V blízkosti se nacházejí základní školy, což umožňuje jejich žákům plnohodnotné využití volného času právě v ZUŠ.

Základní umělecká škola, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky vznikla v roce 1961 v budově původní staré obecní školy ve Stodůlkách. Škola má výhodnou polohu, je dostupná pro široké spektrum dětí díky nedaleké stanici metra a blízké autobusové dopravě. V blízkosti se nacházejí základní školy, což umožňuje jejich žákům plnohodnotné využití volného času právě v ZUŠ.

V roce 1987 a 2001 škola prošla významnou rekonstrukcí. V současné době je čtyřoborovou školou zřizenou Hlavním městem Praha a zařazenou do Školského rejstříku dle zákona 561/204 Sb., §141 – 159, stejně jako školy základní. Na škole studuje cca 650 žáků. Škola využívá možnosti výuky i na detašovaných pracovištích a těmi jsou 4 místní základní školy a 1 mateřská škola s velmi dobrou dopravní dostupností.

Studium v Základní umělecké škole ( dále jen ZUŠ) probíhá ve čtyřech stupních: přípravné studium, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně a studium pro dospělé, a to v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.

V jednotlivých oborech výuka probíhá formou individuálního a skupinového vyučování. Zvláštní pozornost je věnována nejen dětem talentovaným, ale i dětem průměrným a méně nadaným, které mohou vyniknout právě v některých z výše uvedených oblastí. Obsah a organizace studia jsou stanoveny vyhláškou, učebními plány jednotlivých oborů a učebními osnovami. Přijímání žáků je možné na základě komisionálních přijímacích zkoušek v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb.

Žáci své dovednosti mohou uplatnit v lidovém souboru Melodika, v Dětské pěveckém souboru Stodůlky a v tanečním orchestru. Všechny tyto soubory se aktivně podílejí na uměleckém životě ZUŠ.

Neodmyslitelnou součástí života celé školy jsou prezentace prací žáků na pravidelných žákovských a veřejných koncertech, příležitostných hudebních koncertech, divadelních vystoupeních a vernisážích výtvarných děl. ZUŠ navázala v této oblasti spolupráci s radnicí Prahy 13, s kluby seniorů a s dalšími kulturními domy, které umožňují žákům naší školy se aktivně podílet na kulturním životě veřejnosti městské části. Na koncertech se uplatňuje mezioborová spolupráce. ZUŠ na své propagaci spolupracuje s místním časopisem STOP, s místní TV, informuje školy a školky prostřednictvím letáčků, využívá nástěnky ve vlastní budově i na detašovaných pracovištích.

V posledních letech se rozvíjí vzájemná spolupráce s žáky a pedagogy základních uměleckých škol mimo hlavní město Prahu.

Zřizovatelem Základní umělecké školy je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. Škola sídlí v Praze Stodůlkách, v ulici K Brance 72, 155 00 Praha 5. ZUŠ je příspěvkovou organizací, IČO: 67 361 471, telefon 235 518 336, mobil 605 40 20 55, mail: info@zuspraha5.cz, webové stránky: www.zuspraha5.cz