Základní škola Cesta k úspěchu reaguje na přání rodičů svých žáků

Soukromou základní školu Cesta k úspěchu, která se zaměřila na vzdělávání nadaných a talentovaných dětí založil Stanislav Svoboda před 13 lety. Od letošního září na ni budou moci žáci absolvovat i 2. stupeň povinné školní docházky. Škola tak vychází vstříc zájmu nejen rodičů, ale i samotných studentů.

Prozraďte nám, kde se vzal nápad na založení soukromé základní školy?
K myšlence otevřít soukromou základní školu jsem došel v průběhu docházky svého syna Davida do prvního ročníku státní základní školy v roce 2003. Domníval jsem se, že se od dob komunistického drilování v českém školství všechno změnilo k lepšímu, ale zjistil jsem, že se nezměnilo skoro nic. Zaměření na chyby, nedostatky, všemožné dys, zatímco nadání, talenty a nadprůměrné schopnosti žáků byly ignorovány. To mě přimělo společně s dalšími rodiči, učiteli a psychology založit Soukromou základní školu Cesta k úspěchu, která se zaměřila na vzdělávání nadaných a talentovaných dětí. Dnes je David již dospělý, studuje na vysoké škole a ve volném čase v naší škole pracuje a pomáhá.      

Tuším, že od nápadu k realizaci vede poměrně dlouhá cesta. Co vše bylo potřeba nastavit, aby škola získala certifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR? Jaká vlastně byla reakce ministerstva na Váš plán?
Reakce ministerstva školství byla jednoznačná: škola pro nadané děti je „nezdravé elitářství“. Zatímco členové tehdejší vlády včetně tehdejší ministryně školství Buzkové posílali své děti do drahých soukromých škol, náš projekt opakovaně zamítali, protože prý „základních škol je dostatečné množství“. Tak škol bylo dost, ale jejich kvalita nás jako rodiče neuspokojovala. Do rejstříku škol nás zapsalo ministerstvo školství až po změně vlády v roce 2007.

Čím je výuka ve škole Cesta k úspěchu jiná? Čím se liší od klasické základní školy?
Výuka dětí probíhá v bezpečném, přátelském a emočně podpůrném prostředí se zvláštním zřetelem k rozvoji přirozené touhy dětí po vědění, zkoumání a úspěchu ve společnosti. Od běžné základní školy se lišíme především nabídkou prohlubování a rozšiřování učiva, nízkým počtem dětí ve třídách, respektem k individuálním potřebám našich žáků. Umožňujeme žákům diskutovat, kriticky myslet a klást otázky, kterými se zabývají. Každý žák naší školy postupuje podle vlastního individuálního vzdělávacího programu. Máme rozšířenou výuku anglického jazyka se zkušenými pedagogy i rodilým mluvčím, výuka některých předmětů probíhá výhradně v angličtině. Odpoledne tráví děti v bilingvní česko-anglické herně nebo se věnují mnoha volitelným kurzům vedených zkušenými lektory: jazykovým (angličtina, francouzština), sportovním, odborným i uměleckým včetně intenzivní výuky hudby (hra na klavír, flétnu, kytaru, sólový zpěv, sborový zpěv).

Proč je pro nadané děti důležité, aby se jim dostalo individuálního přístupu? 
Každé dítě by mělo mít individuální přístup. U nadaných a talentovaných dětí je potřeba individuálního přístupu ještě větší. U talentů si to lidé umí lépe představit: nikoho nepřekvapuje, že talentovaný fotbalista netrénuje společně se svými spolužáky z běžné školy. Nikoho nepohoršuje, že talentovaná klavíristka má individuální program. Pokud je ovšem dítě nadané, rychle se učí, má skvělou paměť, mělo by se podle sociálních inženýrů ve vzdělávání stát tahounem třídy. Že má také své speciální vzdělávací potřeby, že jej může nudit běžná výuka, to propagátory státní inkluze nezajímá.  

Jak probíhá zápis do Vaší školy? Skládají děti nějaké přijímací „zkoušky“?
Součástí zápisu dítěte do naší školy je neverbální přijímací test a rozhovor s dítětem ohledně jeho schopností, dovedností a zájmů. Velmi důležitý je pro nás také pohovor s rodiči dítěte, abychom našli společný průnik ve vzájemných vzdělávacích a výchovných očekáváních a přístupech.

Děti rostou, neuvažovali jste například o zřízení i střední školy pro nadané studenty, nebo si myslíte, že nabídka pro ně je v Česku dostačující? 
Dosud jsme byli pouze prvostupňová škola. V letošním roce reagujeme na zájem rodičů i dětí pokračovat ve studiu na naší škole i na druhém stupni, a proto od září 2020 otevíráme druhý stupeň. Každý rok otevřeme jednu 6. třídu a postupně tak naplníme celý druhý stupeň základní školy. O zřízení střední školy nyní neuvažujeme.

Tématem, které hýbe v současnosti českým školstvím, je inkluze. Jak se Vy, jako majitel základní školy, na tento plán/projekt díváte? Vaší školy se asi nedotkne, že?
Škola Cesta k úspěchu vždy integrovala děti např. s tzv. dvojí výjimečností. To jsou děti, které jsou v některých oblastech napřed (např. logické myšlení, matematické nadání) v kombinaci např. s dyslexií nebo dysgrafií. Nadání těchto dětí v běžných školách zůstává často neodhaleno, protože zůstává skryto za nápadnějšími projevy toho, co dítěti nejde. Naše škola také úspěšně vzdělává mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, než je čeština a postupně tak buduje svůj výrazně mezinárodní charakter. Nicméně, co se týče plošné a státem vynucené inkluze, soudím, že povede k ještě výraznějšímu rozdělení školského systému na inkluzivní a exkluzivní segment. Můžete hádat, jaký segment budou rodiče, kterým na vzdělávání dítěte záleží, preferovat.  

Zeptám se jako rodič dítěte v mateřské škole, jak poznám, že je nějak více nadané? Jsou nějaká vodítka, podle kterých se mohu orientovat? Jsou schopné toto odhalit např. paní učitelky v mateřské škole?
V předškolním věku se nadané dětí vyznačují vysokou mírou zvídavosti, efektivním a rychlým chápáním zejména při zajímavých a náročných úkolech, intenzivním zaobíráním se symboly (numerickými a verbálními), mají vynikající paměť a originální nápady. Častá je vysoká schopnost koncentrace a mimořádné zaujetí, plynulá řeč s použitím složitých slov a výrazná „vlastní vůle“ ve smyslu schopnosti sebehodnocení a sebevědomí při činnosti a konání.     

Jaké máte další plány do budoucna?
V příštím školním roce se budeme věnovat především rozjezdu druhého stupně naší školy. Dalším projektem je naše Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu, ve kterém poskytujeme klientům diagnostiku a individuální poradenskou péči v oblasti podpory a rozvoje nadání. Rádi bychom tuto nabídku rozšířili i o poradenství v oblasti směřování dalšího studia a kariérního rozvoje našich klientů.

Jste firemním členem Business & Professional Women CR. Co Vám členství v této organizaci přináší? Jak se cítíte jako muž mezi všemi těmi dámami?
Firemní členství v Business & Professional Women CR nám přináší zejména mnoho skvělých networkingových i vzdělávacích příležitostí. Mezi dámami se cítím skvěle, obdivuji především jejich schopnost sdílení a vzájemné podpory v osobním i profesním životě.

Business & Professional Women CR z.s.  je veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy, které chtějí dělat mnohem víc, než jen byznys. Organizace svojí činností podporuje ženy v aktivitách směřujících k dosažení ekonomické nezávislosti, usiluje o zvýšení počtu žen ve veřejném prostoru, má projekty pro  ve vyšší zastoupení žen v rozhodovacích  pozicích.  Hlavním projektem je konference a kampaň Equal Pay Day , která usiluje o snížení rozdílu v platech mužů a žen.